2021.06.23 Értékközpontúság 10 perc

Bemutatkozunk

Pszichológusok, pszichoterapeuták, szakpszichológusok organikusan szerveződő csoportja vagyunk, akik minden különbözőségük mellett közös nevezőre jutottak alapvető szemléletbeli kérdésekben, melyek az értékközpontúság magját adják.

Az értékközpontú pszichológiai megközelítés nem jelent egységes világnézeti hátteret. Olyan személyekből, csoportokból álló ernyőszervezet kívánunk lenni, amelynek tagja lehet minden olyan pszichológus, aki képviseli, hogy a változó, relatív, korlátozottan megismerhető világunkban való tökéletlen eligazodáshoz egy mély belső alaphoz, abszolút forráshoz, vagy kollektív bölcsességhez szükséges kapcsolódni.

Ezt a kapcsolódást keressük az egyetemes és lokális hagyományban, a művészetekben, a természetességben, az ésszerűségben, a működő intézmények struktúráiban, a spirituális tapasztalatban és a vallási, kulturális és társadalmi berendezkedés összefüggéseiben. Ezeket elsősorban nem meghaladandó korlátoknak, hanem az előttünk élt generációk értékes eredményeinek tekintjük, melyek a hivatásunk gyakorlása során is segítségünkre lehetnek. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne kritikákat megfogalmazni, javaslatokat tenni a változásra, változtatásra, vagy ne lehetne mélyebben megérteni és új módokon is megközelíteni az emberlét alapvető kérdéseit, de ezt nem a progresszió forradalmi keretei között képzeljük el.

Kijelentjük, hogy nem vagyunk politikai pártokhoz vagy egyházakhoz köthető csoportosulás, csoportként sem formális, sem informális, sem anyagi csatornákon keresztül nem kapcsolódunk semmilyen ismert szervezethez vagy személyekhez.

Mit jelent nekünk az értékközpontúság a pszichológia vonatkozásában?

Úgy gondoljuk, lehet és érdemes a lélektani ismereteket klasszikus értékek választása mentén csoportosítani és értelmezni.

A „jóra” és „igazra” törekvés egyetemes hagyományai nem veszítik el érvényességüket akkor sem,

  • ha a megismerésünk lélektanilag is igazolható módon korlátozott;
  • ha terápiás helyzetben és szemléletben az elfogadó neutralitás ezeket a kategóriákat átmenetileg zárójelbe teszi a teljes elfogadás gyógyító terének kialakulásához;
  • és akkor sem, ha a „rossz” és „hamis” létrejötte lélektanilag (meg)érthető.

Természetesen nem a teljes pszichológus szakmát, vagy annak véleményét képviseljük. Csoportunk a szakmán belül egy vállaltan klasszikus értékek alapján álló megközelítésre alapoz, amit a későbbiekben szeretnénk írásainkban bővebben is kifejteni . Nem tekintjük az értékközpontú pszichológiát abszolút értelemben értékesebbnek más megközelítéseknél, és természetesen elismerjük, hogy ezeket az értékeket sokan képviselik a mi csoportunkon kívül is, mint ahogy a humanisztikus pszichológia sem tekinti önmagát az egyedül emberközpontú pszichológiának. Az értékközpontúság számunkra a saját szakmai identitásunknak megfelelő gondolkodási, szemléletbeli keretet jelenti.

Miért jöttünk létre?

„A pszichológus minden szereplése során arra is törekszik, hogy bizalmat és megbecsülést szerezzen hivatásának. Fellép minden olyan szakmai vagy szakmán kívül álló megnyilvánulással szemben, amely a pszichológusi tevékenységet akár társadalmi, akár szakmai tekintetben helytelen megvilágításba helyezi, illetőleg jogosulatlan és túlzó elvárásokkal kompromittálja.” (Pszichológusok szakmai etikai kódexe 8.2.)

A fenti idézettel összhangban a pszichológiát nem tekintjük olyan diszciplínának, amely képes lenne önállóan végső érveket szolgáltatni az erkölcsileg is helyes életvitelhez, vagy az ideális társadalom megalkotásához. Úgy gondoljuk, hogy az eredmények ilyen irányú csoportosításának és értelmezésének alapját nem biztosítják a módszertani és tudományfilozófiai keretek, ezeket egy ponton túl egyéb tudományágak eredményei és végső soron a pszichológus reflektált vagy reflektálatlan világnézetének értékválasztásai rendezik és értelmezik. Ezért szerintünk az sem lehetséges, hogy a szakmához tartozók egységes álláspontot képviseljenek olyan kérdésekben, hogy milyen politikai vagy társadalmi berendezkedés a kívánatos. Az elmúlt időszakban nagy létszámban nyilatkoztak meg szakmatársaink szervezett keretek között, megosztó témákban, problémaérzékenységtől mentes egyoldalúsággal. Azt tapasztaljuk, hogy a szakmánkban sokak számára nehéz elfogadni, hogy a számukra evidensnek tűnően összekapcsolódó szakmai és világnézeti alapállásukat nem mindenki osztja.

A munkacsoport célja e nyíltan vállalt értékrendi elköteleződés mentén a fentiek szellemében értelmezni a lélektan eredményeit. Hisszük, hogy a reflektált világnézet nem akadálya, hanem iránytűje lehet a szakembereknek a tudomány eredményeinek értelmezésében, és a szakmailag megalapozott vélemény-nyilvánításban. Illúziónak gondoljuk azt a feltevést, hogy a terápiás munkában a biztonságos, elfogadó kapcsolat érdekében kialakított értékrendi semlegesség átvihető a szakember összes terápián kívüli szakmai megnyilvánulására, állásfoglalására is. Az egyoldalúság elkerüléséhez nem a szakember világnézetének látszólagos kiiktatását, elrejtését vagy a tudománnyal való szembeállítását, hanem a felvállalás tudatosságát és a belsőleg kimunkált reflexiót látjuk célravezetőnek. Fontosnak tartjuk megkülönböztetni az egyéni terápiás munka feltételeit a társadalmi folyamatok értelmezésének kereteitől: az előbbiben az értékrendi kategóriák fent említett átmeneti “zárójelbe tétele” valóban szükséges, ugyanakkor hiszünk abban, hogy társadalmi szinten a lélektan eredményei képesek rámutatni fontos jelenségekre, például a hagyományos együttműködési és együttélési formák gyakorlatának előnyeire más modern vagy posztmodern társadalomszerveződési elképzelésekkel szemben.

Az az egységes tapasztalatunk, hogy a munkánk során képesek vagyunk empátiával és tisztelettel viszonyulni LMBTQI+ embertársainkhoz és támogatni, hogy a számukra önazonos értékek mentén találják meg az otthonosságukat a világban. De nem tudjuk támogatni azt az irányt, ami szerint ennek az otthonra találásnak a feltételeként gyorsan és globális méretekben le kellene bontani minden olyan társadalmi formát, normát, ami a jelentős többség számára mind térben, mind időben otthonként szolgált. Sőt, meggyőződésünk, hogy ezek a társadalmi normák mindenki számára értékeket jelentenek. Nem kívánunk együttműködni a társadalom értéksemleges, az értékválasztásait kizárólag individuálisan megélő, minden hagyományos kulturális, nemi-, és közösségi identitásától megfosztott személyekké való átformálásában.

Miért név nélkül?

Azt tapasztaljuk, hogy gondolatainkkal sokkal többen szimpatizálnak, mint ahányan hangos kritikát mernek megfogalmazni a jelenlegi főáramú szakmai vonal bizonyos véleményeivel, állásfoglalásaival szemben. A legtöbben jól érzékelik a saját közegükben, hogy olyan “ideológiai szűrők” működnek, melyek érzékenyen jeleznek, ha valaki másképp nyilvánul meg, mint ami az “elvárt”. Az ellenvélemények névvel történő, szakmailag megalapozott, árnyalt felvállalása is magával vonja a kirekesztő, méltatlan, személyeskedő hangvételű reakciókat. Ezért nem jelenünk meg egyelőre névvel, hanem csoportként osztunk meg írásokat, ezáltal védve tagjainkat és pácienseinket. Abban bízunk, és arra számítunk, hogy ha nem egy vagy két kollégánk vállalja csak fel a nevével a véleményét, sőt, szakmai álláspontját a sokakat érintő, érzékeny társadalmi kérdésekben, hanem egyre többen, könnyebb lesz meghallani az üzenetünket, és nem lehet egy-egy személyt egyénileg ellehetetleníteni, hiteltelenné tenni, lejáratni.

Hogy lehet velünk kapcsolatba kerülni?

Szeretnénk megszólítani azokat a pszichológus, pszichiáter, mentálhigiénés kollégákat, akik a fentiekkel közösséget éreznek, hogy jelezzék ezt nekünk az ertekkozpont@hotmail.com címen, hogy benyomásunk legyen arról, hogy mennyien osztozunk ebben.